Niezalogowany
zmień rozmiar:

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Płock jest organem prowadzącym,

na rok szkolny 2021/2022

(dot. uczniów spoza obwodu szkoły)

Postępowanie rekrutacyjne

Rodzaj czynności

termin od

termin do

Uruchomienie SYSTEMU NABO dla rodziców/opiekunów prawnych kandydatów do szkoły podstawowej, innej niż obwodowa, (logowanie do systemu, zapoznanie się z ofertą szkół, wypełnianie i drukowanie wniosku).

16 czerwca 
godz. 09:00

22 czerwca 
godz. 15:00

Składanie w szkole pierwszego wyboru wydrukowanego i podpisanego „Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej innej, niż obwodowa”.

Dopuszcza się złożenie wniosku wraz z oświadczeniami w formie skanu wysłanego na adres e-mail szkoły.

16 czerwca 
godz. 09:00

22 czerwca 
godz. 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.

23 czerwca 
godz. 9:00

25 czerwca 
godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

28 czerwca
godz. 12:00

Elektroniczne „potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do klasy I szkoły podstawowej” w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Po zalogowaniu do systemu, rodzice elektronicznie potwierdzają wolę uczęszczania dziecka do szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Brak potwierdzenia woli oznacza rezygnację z miejsca, wyznaczonego przez system naborowy.

28 czerwca
godz. 12:00

29 czerwca
godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

30 czerwca
godz. 12:00

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły podstawowej.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 30 czerwca
godz. 12:00


Zarządzenie Nr 2121/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 stycznia 2021 roku
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego MDK, HZPiT oraz Bursy Płockiej
dostępne są na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 148; Wersja: 21.125.311.1089 Harmonogram ID: 1030;