Niezalogowany
zmień rozmiar:

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym
do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Płock jest organem prowadzącym,

na rok szkolny 2021/2022.

 

Postępowanie uzupełniające*

Rodzaj czynności

termin od

termin do

Opublikowanie w systemie NABO wykazu wolnych miejsc.
(logowanie do systemu, zapoznanie się z ofertą szkół, wypełnianie i drukowanie wniosku).

27 lipca
godz. 9:00

Składanie w szkole pierwszego wyboru wydrukowanego i podpisanego „Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej innej, niż obwodowa”.

Dopuszcza się złożenie wniosku wraz z oświadczeniami w formie skanu wysłanego na adres e-mail szkoły.

27 lipca
godz. 9:00

28 lipca
godz.15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.

29 lipca
godz. 9:00

30 lipca
godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.


02 sierpnia
godz. 10:00

Potwierdzanie woli uczęszczania dziecka do klasy I szkoły podstawowej” w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

02 sierpnia
godz.
10:00

03 sierpnia
godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

04 sierpnia
godz. 12:00

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do  publicznej szkoły podstawowej.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

04 sierpnia

godz. 12:00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

31 sierpnia
godz. 9:00

* Postępowanie uzupełniające odbywa się bezpośrednio w danej szkole.


Zarządzenie Nr 2121/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 stycznia 2021 roku
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego MDK, HZPiT oraz Bursy Płockiej
dostępne są na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 148; Wersja: 21.125.311.1089 Harmonogram ID: 1030;