Niezalogowany
zmień rozmiar:

Zgłoszenie dziecka do szkoły obwodowej


Informacja dotycząca zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej
prowadzonej przez Gminę Miasto Płock na rok szkolny 2021/2022.

 

Szanowni Państwo Rodzice,

do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.
          Dla Rodziców, którzy chcą zapisać dziecko do szkoły obwodowej został uruchomiony system informatyczny NABO, w terminie 1 marca od godz. 9.00 – 21 maja 2021 r. do godz. 15.00. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w użytkowaniu systemu, mogą skorzystać z pomocy w szkole podstawowej. 

           Rodzice dziecka wypełniają nowe zgłoszenie podając standardowe dane (dziecka, własne, dotyczące adresu zamieszkania) oraz dodatkowe informacje o dziecku. Wydrukowane i podpisane zgłoszenie rodzice składają w szkole obwodowej. Podpisy złożone na zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie (pobrane z systemu naborowego) o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

               Dopuszcza się złożenie zgłoszenia wraz z oświadczeniem w formie skanu wysłanego na adres e-mail szkoły.

               Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmowane są z urzędu.

              Aktualnie obowiązuje uchwała nr 168/IX/2019 Rady Miasta Płocka  z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock oraz określenia ich obwodów oraz zmiana do niej ustalona uchwałą nr 309/XVII/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.

      W zakładce "Sprawdź swoją placówkę obwodową" oraz na stronie Płockiego Portalu Oświatowego ppo.zjoplock.pl
w zakładce Obwody istnieje możliwość, po wpisaniu adresu zamieszkania, sprawdzenia szkoły obwodowej.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock i określenia ich obwodów


w sprawie zmiany Uchwały Nr 168/IX/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock i określenia ich obwodów


KANDYDACI, KTÓRZY ZOSTANĄ PRZYJĘCI DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ
NIE WYPEŁNIAJĄ ZGŁOSZENIA 
DO SZKOŁY OBWODOWEJ.


Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego MDK, HZPiT oraz Bursy Płockiej
dostępne są na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 148; Wersja: 21.125.311.1089 Harmonogram ID: 1030;