Niezalogowany
zmień rozmiar:

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Płock jest organem prowadzącym,
na rok szkolny 2017/2018
(dot. uczniów spoza obwodu szkoły)


Postępowanie rekrutacyjne

Rodzaj czynności

termin od

termin do

Uruchomienie SYSTEMU NABO dla rodziców/opiekunów prawnych kandydatów do szkoły podstawowej, innej niż obwodowa, (logowanie do systemu, zapoznanie się z ofertą szkół, wypełnianie i drukowanie wniosku).

12.06.2017 r.
od godz. 09:00

23.06.2017 r.
do godz. 15:00

Składanie w szkole pierwszego wyboru wydrukowanego i podpisanego „Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej innej, niż obwodowa”.

12.06.2017 r.
od godz. 09:00

23.06.2017 r.
do godz. 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.

26.06.2017 r.
od godz. 9:00

28.06.2017 r.
do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

29.06.2017 r.
godz. 12:00

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - składanie „Kart potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej” (pobranych
z systemu) w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

29.06.2017 r.
od godz. 12:00

03.07.2017 r.
do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

04.07.2017 r.
godz. 14:00

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 04.07.2017 r.
od godz. 14.00

 Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego (MDK, HZPiT) oraz Bursy Płockiej
dostępne są
 na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 129; Wersja: 8.112.290.1250 Harmonogram ID: 602;