Niezalogowany
zmień rozmiar:

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym

do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Płock jest organem prowadzącym,
na rok szkolny 2017/2018*.

 

Postępowanie uzupełniające

Rodzaj czynności

termin od

termin do

Opublikowanie w systemie NABO wykazu wolnych miejsc.

25.07.2017 r.
od godz. 9:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej, innej niż obwodowa, bezpośrednio do dyrektora szkoły.

25.07.2017 r.
od godz. 9:00

01.08.2017 r.
do godz.15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.

02.08.2017 r.
od godz. 9:00

04.08.2017 r.
do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

07.08.2017 r.
godz. 12:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

07.08.2017 r.
od godz. 12:00

10.08.2017 r.
do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

11.08.2017 r.
godz. 12:00

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 11.08.2017 r.
od godz. 12:00

Opublikowanie na stronie internetowej ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje – Szkoły Podstawowe wykazu wolnych miejsc.

31 sierpnia 2017 r.
godz. 9:00

* Postępowanie uzupełniające odbywa się bezpośrednio w danej szkole.

 Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego (MDK, HZPiT) oraz Bursy Płockiej
dostępne są
 na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 129; Wersja: 8.112.290.1250 Harmonogram ID: 602;