Niezalogowany
zmień rozmiar:

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Płock jest organem prowadzącym,

na rok szkolny 2018/2019

(dot. uczniów spoza obwodu szkoły)

Postępowanie rekrutacyjne

Rodzaj czynności

termin od

termin do

Uruchomienie SYSTEMU NABO dla rodziców/opiekunów prawnych kandydatów do szkoły podstawowej, innej niż obwodowa, (logowanie do systemu, zapoznanie się z ofertą szkół, wypełnianie i drukowanie wniosku).

25.06.2018 r.
od godz. 09.00

27.06.2018 r.
do godz. 15.00

Składanie w szkole pierwszego wyboru wydrukowanego i podpisanego „Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej innej, niż obwodowa”.

25.06.2018 r.
od godz. 09.00

27.06.2018 r.
do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.

28.06.2018 r.
od godz. 9.00

29.06.2018 r.
do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

02.07.2018 r.
godz. 9.00

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - składanie „Kart potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej” (pobranych z systemu) w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

02.07.2018 r.
od godz. 9.00

03.07.2018 r.
do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

04.07.2018 r.
godz. 12.00

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły podstawowej.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 04.07.2018 r.
od godz. 12.00

 

Zarządzenie Nr 3970/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2018 roku
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i  postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego (MDK, HZPiT) oraz Bursy Płockiej
dostępne są
 na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 129; Wersja: 8.125.293.1405 Harmonogram ID: 610;