Niezalogowany
zmień rozmiar:

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym
do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Płock jest organem prowadzącym,

na rok szkolny 2019/2020*.

 

Postępowanie uzupełniające

Rodzaj czynności

termin od

termin do

Opublikowanie w systemie NABO wykazu wolnych miejsc.

30 lipca
godz. 9:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej, innej niż obwodowa, bezpośrednio do dyrektora szkoły.

30 lipca
godz. 9:00

30 lipca
godz.15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.

31 lipca
godz. 9:00

31 lipca
godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

01 sierpnia
godz. 9:00

Składanie przez rodzica kandydata
„Kart potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do klasy I szkoły podstawowej”
w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

01 sierpnia
godz.
9:00

01 sierpnia
godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

02 sierpnia
godz. 12:00

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do  publicznej szkoły podstawowej.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 02 sierpnia
  godz. 12:00

Opublikowanie na stronie internetowej ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje – Szkoły Podstawowe wykazu wolnych miejsc.

31 sierpnia
godz. 9:00

* Postępowanie uzupełniające odbywa się bezpośrednio w danej szkole.

 

Zarządzenie Nr 262/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2019 roku
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i  postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego (MDK, HZPiT) oraz Bursy Płockiej
dostępne są
 na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 132; Wersja: 8.125.293.1405 Harmonogram ID: 648;