Niezalogowany
zmień rozmiar:

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Płock jest organem prowadzącym,

na rok szkolny 2020/2021

(dot. uczniów spoza obwodu szkoły)

Postępowanie rekrutacyjne

Rodzaj czynności

termin od

termin do

Uruchomienie SYSTEMU NABO dla rodziców/opiekunów prawnych kandydatów do szkoły podstawowej, innej niż obwodowa, (logowanie do systemu, zapoznanie się z ofertą szkół, wypełnianie i drukowanie wniosku).

15 czerwca 
godz. 09.00

17 czerwca 
godz. 15.00

Składanie w szkole pierwszego wyboru wydrukowanego i podpisanego „Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej innej, niż obwodowa”.

15 czerwca 
godz. 09.00

17 czerwca 
godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.

18 czerwca 
godz. 9.00

19 czerwca 
godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

22 czerwca
godz. 12.00

Składanie przez rodzica kandydata 
„Kart potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do klasy I szkoły podstawowej”
w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

22 czerwca
godz. 12.00

23 czerwca
godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

24 czerwca
godz. 12.00

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły podstawowej.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 24 czerwca
godz. 12.00

 

Zarządzenie Nr 1244/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 stycznia 2020 roku
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, narok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego (MDK, HZPiT) oraz Bursy Płockiej
dostępne są
 na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 136; Wersja: 20.147.310.2160 Harmonogram ID: 731;