Niezalogowany
zmień rozmiar:

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym
do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Płock jest organem prowadzącym,

na rok szkolny 2020/2021.

 

Postępowanie uzupełniające

Rodzaj czynności

termin od

termin do

Opublikowanie w systemie NABO wykazu wolnych miejsc.
(logowanie do systemu, zapoznanie się z ofertą szkół, wypełnianie i drukowanie wniosku).

21 lipca
godz. 9:00

Składanie w szkole pierwszego wyboru wydrukowanego i podpisanego „Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej innej, niż obwodowa”.
Zalecamy przesłać wniosek pocztą elektroniczną jako skan/zdjęcie na skrzynkę e-mail szkoły lub faksem.

21 lipca
godz. 9:00

21 lipca
godz.15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.

22 lipca
godz. 9:00

22 lipca
godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.


23 lipca
godz. 10:00

Elektroniczne „potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do klasy I szkoły podstawowej” w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Po zalogowaniu do systemu, rodzice elektronicznie potwierdzają wolę uczęszczania dziecka do szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Brak potwierdzenia woli oznacza rezygnację z miejsca, wyznaczonego przez system naborowy.

23 lipca
godz.
10:00

23 lipca
godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

24 lipca
godz. 12:00

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do  publicznej szkoły podstawowej.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 24 lipca
godz. 12:00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

31 sierpnia
godz. 9:00


 

Zarządzenie Nr 1244/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 stycznia 2020 roku
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnegoi postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, narok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego (MDK, HZPiT) oraz Bursy Płockiej
dostępne są
 na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 136; Wersja: 20.158.311.2219 Harmonogram ID: 738;