Niezalogowany
zmień rozmiar:

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym
do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Płock jest organem prowadzącym,

na rok szkolny 2020/2021*.

 

Postępowanie uzupełniające

Rodzaj czynności

termin od

termin do

Opublikowanie w systemie NABO wykazu wolnych miejsc.

21 lipca
godz. 9:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej, innej niż obwodowa, bezpośrednio do dyrektora szkoły.

21 lipca
godz. 9:00

21 lipca
godz.15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.

22 lipca
godz. 9:00

22 lipca
godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.


23 lipca
godz. 10:00

Składanie przez rodzica kandydata 
„Kart potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do klasy I szkoły podstawowej”
w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

23 lipca
godz.
10:00

23 lipca
godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

24 lipca
godz. 12:00

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do  publicznej szkoły podstawowej.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 24 lipca
godz. 12:00

Opublikowanie na stronie internetowej ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje – Szkoły Podstawowe wykazu wolnych miejsc.

31 sierpnia
godz. 9:00

* Postępowanie uzupełniające odbywa się bezpośrednio w danej szkole.

 

Zarządzenie Nr 1244/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 stycznia 2020 roku
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnegoi postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, narok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego (MDK, HZPiT) oraz Bursy Płockiej
dostępne są
 na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 136; Wersja: 20.147.310.2160 Harmonogram ID: 731;